Растениевъдство - октомври » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Растениевъдство – октомври

По-важни мероприятия през месец октомври:

 • продължава жътвата на ориза;
 • продължава прибирането на царевицата за зърно;
 • продължава ваденето на кръмното и захарно цвекло;
 • продължава прибирането на памука и други пролетни култури; продължава и сеитбата на житни във високите райони.
 • от началото на месеца започва сеитбата на житни и в равнинната част на страната – спазва се следната последователност: ръж, ечемик, пшеница, тритикале;
 • при силна заплевеленост на площите се извършва есенно внасяне на хербициди за борба с плевелната растителност.

През последните години се забелязва постоянно нарастване на площите заплевелени с житни и устойчиви на 2,4 Д плевели, като основните причини за това са липса на сеитбообръщение и неподходящите почвени обработки.

Системно непровеждане на борба с плевелите или прилагане на неподходящи хербициди. Борбата с житните плевели трябва да се проведе през есента, защото при есенното внасяне на противожитни хербициди при есенниците посевът се освобождава по-ефикасно и рано от конкуренцията на плевелите.

За да има оптимален ефект от противожитните хербициди трябва да се спазват следните условия:

 • равномерна сеитба на 5-6 см дълбочина и задължително валиране за създаване на стабилно семенно легло;
 • есенно прилагане на противожитните хербициди;
 • третиране в ранни фази от развитието на плевелите – до фаза начало на братене.

Преди третиране на посевите трябва да се регулира пръскачката. По време на третирането, пръскачките трябва да бъдат в пълна изправност. Трябва да се внимава да не се застъпват ивици при третирането и да се работи в тихо време.

Подготовка за есенната сеитба:

 • прави се избор на площите с цел – осигуряване на подходящо сеитбообращение, намаляване риска от нападение от базично и кореново гниене, черна пшенична муха, пшеничен трипс;
 • прави се качествена обработка на почвата, която трябва да бъде съобразена с видовия състав и плътността на преобладаващите плевели и с предшественика;
 • спазване на оптималните срокове за сеитба;
 • извършване на балансирано торене;
 • използване на семена, чисти от фузариоза, твърда и праховита главня за пшеницата и праховита главня и ленточна болест за ечемика, без повреди от вредна житна дървеница или пшеничен трипс.

Препарати за обеззаразяване на семената за есенната сеитба и дозировка.

Твърда и праховита главня по пшеницата:

 • Винсит Ф – 100 мл / до 4 литра вода – масов посев ; 150 мл / до 4 л вода – семепроизводствен посев;
 • Витавакс 200 ФФ – 300 мл / до 4 л вода
 • Дивидент 030 ФС – 150 мл / до 4 л вода
 • Раксил 25 ФС – 120 мл / до 4 л вода
 • Реал 200 ФС – 25 мл / до 4 л вода
 • Суми 8 – 100 мл / до 4 л вода

Праховита главня и ленточна болест по ечемика

 • Дивидент стар – 150 мл / до 4 л вода
 • Винсит ФС – 150 мл / до 4 л вода
 • Раксил – 150 мл / до 4 л вода
 • Суми 8 голд – 150 мл / до 4 л вода

За да се постигане качествено обеззаразяване на семената, то трябва да се извършва само със специализирана техника, като се съблюдава точната дозировка и разпределението на разтвора върху определеното количество семена.

Обикновена полевка

Необходимо е да се направи обследване за оценка състоянието на плътността, в площите освободени от пролетни култури, както и в люцерновите, намиращи се в близост до новите посеви. Препоръчително е да се извърши оран на свободните през есента площи, за намаляване на плътността. След поникване на посевите да се правят ежеседмични наблюдения. Началото на химическата борба с полевката започва при отчитане на 2 колонии на дка с препаратите:

 • Клерат – готова примамка в доза 5-7 г на обитаем ход;
 • Сторм – готова примамка в доза 2-3 блокчета от 4 г, или 1 блокче от 16 г на обитаем ход;

Житен бегач

Наблюденията започват от самосевките, където неприятеля най-рано се появява. Като се има предвид, че на площите с многогодишно отглеждане на житни култури, може да се очаква поява във висока плътност, в тези райони е за предпочитане по-късната сеитба и предсеитбено третиране на семената с някои от регистрираните продукти за растителна защита.

Там където е необходимо трябва да се направят и бразди за отвеждане на водите от зимните валежи на ниските места. На освободените площи от полски и зеленчукови култури се извършва дълбока оран.