Овощарство - януари » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Овощарство – януари

Януари е типичен зимен месец. Средната температура в Северна България и високите полета варира от 0° до -3°С, по Черноморието и в Югозападна България – до 3°С, а в планинските райони – между -7° и -3°С. Най-високите дневни температури достигат 11… 15°С, а най-ниските – до -15° … -22°С. Екстремно ниски температури (до -29°С) се случват веднъж на 20-25 години.

През месеца преобладава облачно време с относителна влажност на въздуха около 85%. Месечната сума на валежите за по-голямата част от страната е 30-50 дм3/м2.
Средният брой на дните с метеорологични условия, позволяващи работа на открито, е 9,3 с продължителност на деня 9,28 часа.

Характерни за януари са мъглите, заледяванията, поледиците, снежните бури, но особено опасни за овощните култури са температурните инверсии, често явление в Североизточна България.
През януари дърветата от повечето овощни видове продължават да са в дълбок (естествен) покой.

 

Агротехнически мероприятия

В овощните насаждения

 • Продължава работата по механизираната контурна и ръчна резитба в ябълковите и крушовите насаждения.

В плодохранилищата се следи да се спазва режимът на съхраняване.

 • Продължава работата по ремонта на старите и изграждането на новите подпорни конструкции.
 • Започва извозването и разхвърлянето на оборския тор в насажденията.
 • Събират се калеми за пролетно присаждане. Резниците се вземат от южната страна на короната. Те се навързват на снопчета по 25, етикетират се и се съхраняват във влажен пясък на сенчесто място, в хладни избени помещения или в хладилни камери.
 • Полагат се грижи за опазване на заложените за стратифициране семена. В закритите помещения се регулират температурата и влагата, а в траповете семената се предпазват от преовлажняване и мишки.
 • Определя се площта за засаждане на нови овощни насаждения. Това е особено необходимо, тъй като при тях трябва да се определи предшественикът на овощните, който трябва да се реколтира не по-късно от края на юли.

Изборът на място за ново насаждение да се извърши от специалист, като се имат пред вид специфичните изисквания на съответната култура към климата и почвата.

 

В ягодовите насаждения

 • Притъпква се почвата около засадените през есента, изтеглените от резките колебания на температурата и липсата на сняг ягодови растения.
 • Започва затоплянето на оранжериите за форсирано производство на ягодови плодове. Температурата в оранжериите трябва да се повишава бавно (отначало до 10°С) и да се поддържа от 10 до 15°С. Ако температурата превиши 15°С за кратко време, растенията развиват недостатъчен брой листа с изтеглени дръжки, малко цветоноси с недоразвити цветове и непълноценни завръзи.
 • Изграждат се пластмасови тунели за ранно производство на ягоди.

 

В малиновите насаждения

 • Изграждат се нови подпорни конструкции и се ремонтират старите.
 • За предпазване на младите растения от изтегляне почвата около тях се притъпква, а при възможност се загърлят на около 10 см над кореновата шийка.

 

В касисовите насаждения

 • Продължава резитбата за плододаване.
 • Продължава събирането на резници.
 • Полагат се грижи за съхраняване на вкоренените растения за пролетно засаждане.
 • Вкоренилищата се преглеждат и при опасност от изтегляне и измръзване почвата около растенията се притъпква.
 • Особено внимание се отделя за предпазване на плодовете в плодохранилищата от запарване.
 • Определят се нуждите от минерални торове и по възможност се осигурява необходимото количество за пролетно подхранване.

 

В насажденията с други култури

 • Продължава събирането на резници от актинидия, арония, нар, облепиха и смокиня. Събраните резници от актинидия и арония се нарязват на около 20 см дължина. Основата им се третира с вкоренител за резници и се поставят в специално съоръжение за вкореняване.
 • Резниците от смокиня, нар и облепиха се нарязват на около 20 см дължина, навързват се на снопчета по 50 и се съхраняват на открито или в мазе с влажен речен пясък.
 • Продължава събирането на семена от актинидия, които се поставят в продължение на един месец при температура около 0°С на открито или в неотоплявано помещение за стратифициране.
 • Продължава зимната резитба на насажденията от редки култури.
 • Продължава изграждането на телената конструкция в насажденията с актинидия.
 • Продължава контролът във вегетационните съоръжения за доотглеждане на актинидията.

 

Растителнозащитни мероприятия

 • Продължава ремонтът на овощарската техника, поливаческия инвентар, машините за пръскане и прашене, аерозолните агрегати и др..
 • Полагат се грижи за запазване на препаратите от навлажняване, закупуват се необходимите количества от тях и се подреждат в складовете.
 • В ровниците за овощен посадъчен материал се поставят нови отровни примамки срещу мишките.