Животновъдство - юли » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Животновъдство – юли

Месец Юли е особено значим за овцевъдството – започва подготовката за случната (осеменителна) кампания. Синхронизирането на размърлянето и заплождането води след себе си добрата организация на целия производствен цикъл във фермата: оагването, грижите за новородените, отбиването на агнетата, реализация при оптимални срокове и цени, доенето на овцете и реализация на млякото компактно за стадото и периода.

Важно е да се извърши преценка на здравното състояние на животните, преценява се също така и индивидуалното телесно състояние. Определят се подлежащите на бракуване животни – поради старост, заболявания, атрофии и др. Животните в лошо телесно състояние обикновено имат проблеми със заплождането и износването на плода.

Основна насока на подготовката за случната кампания е постигането на добро телесно състояние – нормална охраненост на овцете-майки и поддържане на добра разплодна кондиция при кочовете. Добрата охраненост на овцете благоприятстват за повишаване на близненето. През подготвителният период дажбите се завишават с с 0,3-0,4 КЕ . При недостатъчна паша овцете се подхранват с окосена зелена люцерна до 2 кг на глава и концентриран фураж (покълнал ечемик) 0,3-0,4 кг на глава. Всъщност 15-20 дни преди началото на кампанията започва допълнителното подхранване на овцете-майки с концентриран фураж по 0,3-0,4 кг / ден . В това количество трябва да бъдат включени царевица, пшеница, овес и ечемик. Това хранене продължава и по време на кампанията, то благоприятства добрите резултати. За да се стимулира и синхронизира размърлянето при овцете (посоченото важи и за козите) съществуват хормонални методи, които обаче се прилагат от специалисти. В масовата практика и частните стопанства се прилага с добър успех така наречената БЕЗСОЛНО-СОЛЕВА ДИЕТА. Схемата е следната: Около 8-10 дни преди началото на случната кампания се отнемат крупите с каменна сол, овцете се лишават напълно от достъп до сол. Около 5-6 дни преди началото на заплождането към ярмата от концентриран фураж се добавят по 10-15 грама сол дневно на глава. Един ден преди заплождането крупите с каменна сол се връщат в кошарите. Схемата се прилага с успех и за ранно разгонване и заплождане на козите.

През месец Юли животните от млечно направление, се изхранват основно на паша. Това не изключва подхранването с концентрирани фуражи в количества зависещи от индивидуалното телесно състояние и млечност на животните.

Груба грешка и разпространена практика е пашата на животни в райони граничещи с натоварен автомобилен транспорт. Трябва да се знае, че той замърсява околната среда включително растенията в радиус от стотици метри. В повърхностния слой на зелената маса се натрупват олово, 3-4-бензспирени и други вредни вещества. Чрез млякото на така хранените животни, оловото постъпва в човешкия организъм, натрупва се (комулативен ефект) предимно в костния мозък и при достигане на определен праг дава тежки поражения на кръвотворните органи (респективно кръвта) и централната нервна система. 3-4-бензспирените са другият важен замърсител от автомобилния транспорт, постъпващ чрез млякото и месото в човешкия организъм. Те причиняват ракови заболявания (канцерогенен ефект) и могат да доведат до увреждания на човешките ембриони (тератогенен ефект).

Месец Юли е подходящото време за събиране , сушене и складиране на тревен и листников фураж за изхранване на животните през зимните месеци. За да нямат стопаните проблеми с изхранването през периода на оборното отглеждане трябва да се направят някои най-прости изчисления:

  • за една крава в зависимост от телесното състояние и продуктивността й са необходими от 5 до 15 кг ден доброкачествено сено на ден.
  • за една овца или коза – минимум по килограм сено на ден.
  • един кубичен метър сено от житни и бобови треви тежи около 70кг три месеца след складирането.
  • един кубичен метър ливадно сено от дребни житни треви тежи около 65 кг три месеца след складирането.
  • един кубичен метър сено от груби треви , от блатни ливади тежи около 50 кг три месеца след складирането, то е и с най-ниско качество.

С използването на дадените зависимости като най-общ ориентир, може да се преценят необходимостите и запасеността с груби фуражи в малки полупазарни или ориентирани към самозадоволяване стопанства. В промишленото животновъдство за да се постигнат оптимални резултати и продуктивност на животните, те трябва да бъдат хранени нормирано, с балансирани дажби изготвени от специалисти по животновъдство. На базата на наличните по категории брой животни в дадена ферма и дажбите за хранене в различните периоди на отглеждането им се изготвя цялостен фуражен баланс за годината. Това е единственият сигурен начин да се осигури целогодишно правилно хранене, възможно най-ниска себестойност на продукцията и оптимални икономически резултати от дейността като цяло.

Високите летни температури характерни за Юли са причина за някои неблагополучия в животновъдството. Ето по-важните от тях:

  • Влошаване качествата на млякото. При определени условия млякото е идеалната хранителна среда за развитие на бактерии и други микроорганизми. Те разграждат млечната захар до млечна киселина, а това влошава технологичните му качества. Някои от съставките на млякото имат бактерицидно и бактериостатично действие. То се запазва по-дълго време при по-кратък период от доене до охлаждане, при по-ниска температура на охлаждане(4-5 градуса за 36-40 часа), при по-добра хигиена на доенето, т. е. замърсяване с по-малък брой микроорганизми.
  • Маститите при млекодайните животни са друг проблем в животновъдството в летните месеци. Най-важно условие за предотвратяването им е високата хигиена на доенето. Обръща се внимание не само на дезинфекцията на вимето, но и на изправността и хигиената на доилните агрегати. Малки повреди, както и неумелото манипулиране при ръчното доене могат да травмират вимето.
  • Всяка температура над 21°С е стрес, 26°С вече е дискомфорт, консумациятана вода се увеличава с 25-30%. Апетита спада, животните ядат предимно концентратната част от дажбата което води до ацидози. През този период на годината задължително трябва да се използват хранителни добавки от типа на натриевия бикарбонат.
  • Топлото юлско време е причина за бързото разваляне на фуражите. В малките лични стопанства на прасетата и птиците трябва да се залагат в хранилките, толкова фураж и отпадъци от домакинството колкото могат да се приемат за еднократно хранене. Това би спестило проблеми като храносмилателни разстройства, намаляване на продуктивността, смъртност и преразходи на фуражи.