Аграрен доклад 2018 вече е приет » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Аграрен доклад 2018 вече е приет

Акценти

  • Общата стойност на подпомагането под формата на държавни помощи в земеделския отрасъл през 2017 г. е в размер на 250,8 млн. лева

Какво показаха цифрите за състоянието и развитието на земеделието у нас

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2018 г. – Аграрен доклад 2018 вече е приет. Той съдържа анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2017 г. В него са включени и прогнозни данни за 2018 г.

По време на  кампания 2017 са приети повече от 113 600 заявления за подпомагане. По схемите за директни плащания и преходна национална помощ за кампания 2017 към края на юни 2018 г. са оторизирани почти 1,7 млрд. лева. Средствата са общо от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет.

Програмата за развитие на селските райони за програмния период 2014 – 2020 г. е одобрена с Решение за изпълнение на Комисията C (2015) 3480 от 26.05.2015 г. Общият й бюджет възлиза на 5 706 727 515 лева (2 917 848 203 евро) публични средства. Те са разпределени между 17 мерки и Тематична подпрограма за развитие на малките стопанства.

До 1 юни 2018 г. са одобрени четири изменения на Програмата.

Разплатените до 31.12.2017 г. субсидии по ПРСР 2014 – 2020 г. възлизат на 852 644 336 лева (435 956 814 евро). Те представляват 14,9 % от общия й бюджет. Договорените публични средства са в размер на 2 102 075 850 лева (1 074 790 802 евро). Тази стойност се равнява на 36,8 % от бюджета.

През календарната 2017 г. по Програмата са извършени плащания в размер на 487 867 142 лева (249 446 335 евро).

Общата стойност на подпомагането под формата на държавни помощи в земеделския отрасъл през 2017 г. е в размер на 250,8 млн. лева. От тази сума 121,3 млн. лева са разпределени по схеми на държавни помощи и помощи de minimis. По 2 схеми за данъчни облекчения (преотстъпване на корпоративен данък за данъчна 2017 г. и намалена акцизна ставка на газьол) са изплатени 129,5 млн. лева.

Икономически и производствени резултати

Брутната добавена стойност, създадена от отраслите на националната икономика през 2017 г. възлиза на 87 634 млн. лева (44 807 млн. евро) по текущи цени. Отчетеният реален ръст е в размер на 4,2 % спрямо предходната година. Добавената стойност на субектите от аграрния сектор през 2017 г. е равна на 4 114 млн. лева по текущи цени. На годишна база увеличението й е с 8,9 %.

Търговия

През 2017 г. аграрният стокообмен на България възлиза на 7 315 млн. евро. На годишна база тази цифра е с 4,9 % по-висока. С 1,1 % се е увеличил износът на селскостопански стоки. Така той е достигнал стойност от 4 172 млн. евро. Вносът се е повишил с 10,5 %, до 3 143 млн. евро. Поради по-бързия темп на увеличение на вноса, положителното търговско салдо в аграрната търговия на страната се свива с 19,9 % спрямо 2016 г., до 1 029 млн. евро за 2017 г.

 

Сродни публикации