Схема за преразпределително плащане » Съвети в земеделието

юни 15, 2024

Схема за преразпределително плащане

 

Подпомагане по Схемата за преразпределително плащане се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за всяко стопанство, независимо от размера.

За стопанствата с размер до 30 ха преразпределителното плащане е за съответния брой хектари, които са допустими по СЕПП.

За стопанства с размер 30 ха и повече преразпределителното плащане е за 30 ха.

 

Изискванията за допустимост по Схемата за преразпределително плащане са:

  • земеделските площи да отговарят на изискванията за допустимост по СЕПП;
  • земеделските площи да са заявени за подпомагане по СЕПП.

 

Важно условие е земеделският стопанин да отбележи в заявлението за подпомагане желание за участие по Схемата за преразпределително плащане.

Схемата за преразпределително плащане само се отбелязва (маркира) в заявлението, без да се заявяват конкретни парцели. Тя е обвързана със СЕПП и може да бъде заявявана само при заявяване на площи по СЕПП.

 

Държавен фонд „Земеделие“-РА осъществява контрол дали след 18 октомври 2011 г. земеделските стопани са разделили стопанството си единствено с цел да се облагодетелстват от схемата. Проверките включват административен контрол на лични и географски данни за кандидатите в ИСАК.