Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - (зелени директни плащания) » Съвети в земеделието

юни 15, 2024

Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – (зелени директни плащания)

 

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими за неговият вид и размер, се изпълняват зелените изисквания. Въпреки че зеленото плащане се отпуска за изпълнението на екологични изисквания, зелено плащане се дава само за допустимите площи по СЕПП. Право на зелено плащане имат стопаните с обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи.

 

Зелените изисквания са 3:

 • диверсификация на културите – за обработваемата земя в стопанството;
 • запазване на постоянно затревените площи;
 • поддържане на 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи.

За площите, заети с трайни насаждения няма приложими зелени изисквания. По този начин земеделският стопанин може автоматично да получи зелено директно плащане за площите с трайни насаждения.

 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ

Стопанство с обработваема земя между 10 ха и 30 ха (включително) трябва да има поне 2 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя.

Стопанство с обработваема земя над 30 ха следва да има поне 3 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя, а двете основни култури – не трябва да са повече от 95% от обработваемата земя.

 

Изискването за диверсификация не се прилага, когато:

 • повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производството на треви или други тревни фуражи, засята е с бобови култури, оставена е под угар или съчетава тези употреби;
 • повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, се използва за производството на треви или други тревни фуражи или за производството на култури под вода през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби;
 • Обработваемата земя в стопанството е до 10 ха;
 • Кандидатът за подпомагане е бенефициент по схемата за дребни земеделски стопани.

 

ВАЖНО! Наличието на различните култури и техният дял на полето ще бъде проверено в периода 15 май-15 юли 2018 г. В този период следва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от културите), с които изпълнявате изискването за диверсификация.

 

ЗАПАЗВАНЕ НА ПОСТОЯННО ЗАТРЕВЕНИТЕ ПЛОЩ (ПЗП)

Постоянно затревените площи в зони по НАТУРА 2000 са включени в рамките на слой „Екологично чувствителни ПЗП”. Те не трябва да бъдат разоравани или преобразувани.

За запазване на дела на постоянно затревените площи в страната, което е изискване съгласно регламента за директните плащания и в съответствие с чл.33а, ал.3 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), МЗХГ създава слой „Постоянно затревени площи“, който се одобрява със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Площите, които са включени в слоя не могат да бъдат разоравани и преобразувани и могат да бъдат заявявани за директни плащания само като постоянно затревени площи.

Стопанства, които нямат постоянно затревени площи, са изключени от задължението за прилагане на това изискване.

 

ЕКОЛОГИЧНО НАСОЧЕНИ ПЛОЩИ (ЕНП)

Стопанство с обработваема земя над 15 ха трябва да поддържа поне 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи (земя, оставена под угар; особености на ландшафта; ивици допустими площи по краищата на гори; площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация; площи с междинни култури или зелена покривка; азотфиксиращи култури).

 

Изискването за екологично насочени площи не се прилага, когато:

 • повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производство на треви или други тревни фуражи, представлява земя, оставена под угар, засята е с бобови култури или съчетава тези употреби;
 • повече от 75 % от земеделската площ, отговаряща на условията за подпомагане, представлява постоянно затревена площ и се използва за производство на треви или други тревни фуражи или е засята с култури под вода през значителна част от годината или през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби;
 • Обработваемата земя в стопанството е до 15 ха;
 • Кандидатът за подпомагане е бенефициент по схемата за дребни земеделски стопани.

 

Като ЕНП се признават площи, които отговарят на следните изисквания:

 • Обработваема земя, оставена под угар, на която не се произвежда земеделска продукция;
 • Особености на ландшафта, включващи:
 • Живи плетове, обрасли с дървесна растителност ивици или дървета в редица, които за целите на ЕНП се изчисляват с широчина до 10 м;
 • Полски горички (дървета в група), които за целите на ЕНП се изчисляват с размер до 0,3 хa;
 • Синори (полски граници) с широчина минимум 1 м., върху които не се произвежда земеделска продукция и за целите на ЕНП се изчисляват до максимална ширина от 20 м.;
 • Ивици допустими площи по краищата на гори с широчина от минимум 1 м., които за целите на ЕНП се изчисляват до 20 м.;
 • Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация;
 • Площи с междинни култури или зелена покривка;
 • Площи с азотфиксиращи култури.

В зависимост от вида на ЕНП и тяхната екологична стойност, при изчисляване на размера на площите, се прилагат следните коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти:

Характеристики

Коефициент за преобразуване

Тегловен

коефициент

ЕНП

Угари (за 1 кв.м)

1

1 кв.м

Елементи на ландшафта:

 

 

 

Жив плет/обрасла с дървесна растителност ивица/дървета в редица (за 1 м)

5

2

10 кв.м

Полски горички (дървета в група) (за 1 кв.м)

1.5

1.5 кв.м

Синори (полски граници) (за 1 м)

6

1.5

9 кв.м

Ивици допустими площи на границата между обработваеми земи и гори без производство (за 1 м)

6

1.5

9 кв.м

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (за 1 кв.м)

0.5

0.5 кв.м

Площи с междинни култури или зелено покритие (за 1 кв.м)

0.3

0.3 кв.м

Площи с азотфиксиращи култури (за 1 кв.м)

1

1 кв.м

 

ВАЖНО! При заявяване на ползваните площи в ИСАК, земеделските стопани ще имат възможност да проверяват дали спазват приложимите за стопанството им изисквания за зелени директни плащания или попадат в изключения, при които не се изисква спазването им.

 

За угарите, площите с междинни култури или зелена покривка и площите с азотфиксиращи култури, които се използват като Е1111 има забрана за прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ).

Забраната за използване на ПРЗ на тези видове площи не спира по принцип земеделските стопани от използване на ПРЗ, но ако са приложени ПРЗ тези площи не могат да бъдат отчетени за изпълнението на изискването за ЕНП. По тази причина земеделският стопанин може да реши кои конкретни площи да заяви за целите на ЕНП при подаване на заявлението.

Забраната за ПРЗ съвпада с продължителността на ЕНП елемента.

За земите под угар, използвани като ЕНП – забраната за ПРЗ е в периода 1 януари-15 юли 2018 г.

За азотфиксиращите култури, използвани като ЕНП – забраната за ПРЗ започва със засяването на азотфискиращите култури и свършва след прибирането на тези култури.

За междинните култури или зелена покривка, създадени от смески култури, използвани като ЕНП – забраната за ПРЗ е през 8 седмичния период на задържане на полето от 1 октомври до 1 декември 2018 г. Но предвид целите на междинните култури като екологично насочени площи за опазване и подобряване на биоразнообразието не следва да се прилагат ПРЗ и в периода от засяването на смеските (ако е по-рано от периода на задържане на полето) до периода на задържането на полето.

 

Продукти за растителна защита (ПРЗ) следва да се разбират по смисъла на Регламент (ЕО) № 1107/2009 като се прилага за вещества, включително микроорганизми, които имат роля при защитата на растенията. ПРЗ са продукти във вида, в който те се доставят на потребителя, състоящи се от или съдържащи активни вещества, антидоти или синергисти и предназначени за защита на растенията. В този смисъл „вещества“ означава химични елементи и техните съединения в естествено състояние или получени чрез производствен процес. В тази връзка забраната за ПРЗ върху екологично насочени площи (ЕНП) не допуска прилагането на определени продукти и вещества, които са разрешени в биологичното земеделие.

 

ЕНП – Обработваема земя, оставена под угар, на която не се произвежда земеделска продукция

За целите на изпълнение на изискването за екологично насочени площи върху парцелите, декларирани като угар, не трябва да има производство в периода 1 януари-15 юли 2018 г. През същия период има и забрана за прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ) върху тези площи.

 

ЕНП – Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация за целите на ЕНП са площите, засадени с бързорастящи дървесни видове с определен максимален цикъл на реколтиране, посочени в следния списък:

 1. Тополи (Populus ssp.) – Черна топола (Populus nigra); Бяла топола (Populus alba); Трепетлика (Populus tremula) – Максимален цикъл на реколтиране – 6 години.
 2. Върби (Salix spp.) – Бяла върба (S. alba); Тритичинкова върба (S. triandra); Трошлива върба (S. fragilis); Ракита (S. purpurea); Ива (S. caprea) – Максимален цикъл на реколтиране – 6 години.
 3. Черна елша (Alnus glutinosa) – Максимален цикъл на реколтиране – 20 години.
 4. Сребролистна липа (Tilia tomentosa) – Максимален цикъл на реколтиране – 20 години.
 5. Полски бряст (Ulmus minor) – Максимален цикъл на реколтиране – 20 години.
 6. Леска (Corylus avellana) – Максимален цикъл на реколтиране – 20 години.
 7. Източен чинар (Platanus orientalis) – Максимален цикъл на реколтиране – 20 години.
 8. Черница (Morus spp.) – Максимален цикъл на реколтиране – 20 години.

 

Дървесните култури са многогодишни и техните корени или дънери остават в почвата след прибиране на реколтата, като през следващия сезон се появяват нови издънки. Върху площите с дървесни култури с кратък цикъл на ротация не е разрешена употребата на минерални торове. Продукти за растителна защита може да се употребяват върху площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация по отношение на върби и тополи до двегодишна възраст.

За площите, заети с Черна елша (Alnus glutinosa), Сребролистна липа (Tilia tomentosa), Полски бряст (Ulmus minor), Леска (Corylus avellana), Източен чинар (Platanus orientalis) и/или Черница (Morus spp.) трябва да бъде осигурена минималната гъстота на растенията от 6000 бр./ха.

Обърнете внимание, че тегловният коефициент при преобразуване за целите на изпълнение на екологично насочените площи (ЕНП) за дървесните култури с кратък цикъл на ротация е 0.5.

 

ЕНП – Междинни култури и/или зелена покривка

Междинните култури, създадени като смески от не-житни култури и житни култури (съгласно приложената таблица) трябва да включват смески от приложения списък с култури.

Списък на смески с междинни култури:

Група

Житни култури

Група

Не-житни култури

Ръж

Грах

Тритикале

Фий

Ечемик

Звездан

Пшеница

Еспарзета

Овес

Леща

Лимец

Фасул

Просо

Нахут

Сорго

Бакла

Метла

Лупина

 

Бурчак

 

Соя

 

Синап

 

Репко

 

Фуражна ряпа

 

Рапица

 

 

Не са площи с междинни култури или зелена покривка площите, засети със зимни култури за получаване на реколта или използване за паша.

Обърнете внимание, че тегловният коефициент при преобразуване за целите на изпълнение на екологично насочените площи (ЕНП) за междинните култури е 0.3.

 

ВАЖНО! Междинните култури трябва да бъдат налични на полето в периода от 1 октомври до 1 декември 2018 г. През този период не трябва да се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ), а ако културите са засети по-рано не трябва да са третирани с ПРЗ и от засяването до периода на задържане на полето.

Междинните култури не следва да са налични на полето след 15 април 2019 г. Това означава, че земеделският стопанин трябва да ги е заорал до тази дата, като по този начин се отговаря на изискването на регламента междинните култури да не се реколтират и да не остават като основна култура през следващата година.

 

ЕНП – Площи с азотфиксиращи култури

Площи с азотфиксиращи култури за целите на изпълнението на изискването за ЕНП са парцелите, засети с култури от приложения списък: Люцерна (алфалфа) – Medicago sativa; Боб (обикновен фасул, фасул полски, неувивен фасул, нисък фасул, пешак) – Phaseolus spp.; Боб (аспержов боб, вигна) – Vigna spp.; Нахут – Cicer spp.; Детелина – Trifolium spp.; Бакла – Vicia faba; Леща – Lens culinaris; Лупина – Lupinus spp.; Грах – Pisum spp.; Фий – Vicia spp. (освен Vicia faba); Еспарзета – Onobrychis spp.; Звездан -Lotus corniculatus L; Соя – Glycine max.; Бурчак – Vicia Ervilia; Фъстъци – Arachis Hypogaea.

 

На площите, заявени като ЕНП с азот фиксиращи култури не трябва да се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ). За азотфиксиращите култури, използвани като ЕНП – забраната за ПРЗ започва със засяването на азотфискиращите култури и свършва след прибирането на тези култури.

 

Въпреки това, ако има многогодишни азотфиксиращи култури, те могат да бъдат отчетени като ЕНП, ако не се прилагат ПРЗ през календарната 2018 г. Например, ако люцерна е засята на 30 септември 2017 г. и е използвано ПРЗ през октомври 2017 г. – тази площ може да бъде зачетена за ЕНП, ако е спазена забраната за прилагане на ПРЗ през календарната 2018 г.

От 2018 г. тегловният коефициент при преобразуване за целите на изпълнение на екологично насочените площи (ЕНП) за азотфиксиращите култури е 1.

 

Връзка между зелени изисквания и биологично земеделие

Земеделските стопанства, които са сертифицирани като биологични или са в преход към биологично производство и отговарят на условията за допустимост по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), могат автоматично да получават зелените директни плащания за биологичните площи след ежегодно подаване на заявление за директни плащания. От съществено значение е фактът, че зелените плащания могат да бъдат получени директно само за площите, които са под биологично производство, а за останалите земи ще е необходимо да се изпълняват релевантните зелени дейности. Ако фермерът избере да се възползва от правото за директно отчитане на площите под биологично производство, те се изваждат от обработваемите му земи и зеленото задължение се изчислява само за остатъка от земята, като биологичните площи не се отчитат при изпълнение на съответното задължение.

 

Земеделският стопанин, чието стопанство е само частично биологично, може да се откаже от правото за директно получаване на зелено плащане за биологичните площи, и тогава те ще се включват при изчисленията на съотношението за изискванията.

 

Ако решите да се възползвате от възможността за директно получаване на зелените плащания за биологичните площи или площите в преход, Ви съветваме да не забравите да отбележите „Да“ в графата „Биологичен или в преход“ в таблицата на използваните парцели за 2018 г. в заявлението, което подавате за подпомагане. Ако земите Ви са биологични или в преход, и изберете опцията за автоматично получаване на зелени плащания, и отбележите „Да“ в графата „Биологичен или в преход“ срещу парцелите, няма да се налага да спазвате изброените зелени изисквания за тях.