Схема за млади земеделски стопани » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Схема за млади земеделски стопани

 

За разлика от мерките за подпомагане на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони, подпомагането е на годишна база. Кандидатите трябва да декларират площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане, като субсидия се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по СЕПП. Плащането по схемата е надбавка от 50% от плащането на хектар по СЕПП.

 

1) Възраст: Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 г. в годината на първо подаване на заявление.

 

2) Участници: По схемата могат да кандидатстват както физически, така и юридически лица. Условието за участие на юридически лица е ефективният и дългосрочен контрол по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, и да се упражнява от физическо лице на възраст до 40 години. Физически лица упражняват ефективен и дългосрочен контрол върху юридическо лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, ако:

  • са управители или председатели и/или са повече от половината от членовете на управителния орган на дружеството или кооперацията и
  • притежават повече от половината от гласовете в общото събрание на дружеството или кооперацията; или
  • са повече от половината от неограничено отговорните съдружници, които управляват дружеството; или
  • притежават капитала на еднолично търговско дружество. 

 

3) Период на създаване на стопанството: Стопанството трябва да е създадено преди не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата.

За създаване на стопанството се отчита:

  • датата на регистрация на кандидата за първи път като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;
  • датата на подаване от кандидата на заявление за подпомагане;
  • датата на започване на осигуряване на кандидата като земеделски производител, в случай че се осигурява като такъв;
  • датата на вписване в регистъра по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

4) Допълнителни документи: Кандидатите, които завяват за първи път през 2018 г. участие по схемата и/или досега не са предоставяли документи, трябва да предоставят до 1 декември 2018 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ един от следните документи за придобити професионални умения и познания:

 

ВАЖНО! Съгласно Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 639/2014, плащане по схемата повече не се отпуска, ако младият земеделски стопанин е престанал да упражнява ефективен и дългосрочен контрол върху юридическото лице. Ако се установи, че кандидат е предоставил неверни сведения, за да спази изискванията на схемата, се налага санкция в размер на 20% от сумата, която е получил или би получил.