Схема за дребни земеделски стопани » Съвети в земеделието

юни 15, 2024

Схема за дребни земеделски стопани

 

Подпомагането се формира ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициент в зависимост от заявените схеми, като не надвишава левовата равностойност на 1 250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се закръглят на левовата равностойност на 500 евро.

 

Бенефициентите по схемата са освободени от изпълнението на зелените изисквания и от контрол на изискванията за кръстосано съответствие.

 

Влизането в Схемата за дребни земеделски стопани беше възможно единствено през 2015 г. Земеделските стопани, които през 2015 г. са влезли в Схемата за дребни земеделски стопани, през следващите кампании ежегодно трябва да потвърждават участието по схемата чрез подаване на общо заявление за подпомагане в рамките на периода за подаване на заявления за директни плащания.

 

През Кампания 2018 е важно земеделските стопани, които желаят да продължат да участват в схемата, да не забравят да подадат общо заявление за подпомагане като отбележат задължително и СЕПП. Земеделските стопани, които искат да се откажат от участие по Схемата за дребни земеделски стопани могат да го направят чрез общото заявление за подпомагане.

 

ВАЖНО! През целия период на участието си в схемата, стопаните трябва да поддържат най-малко размера на допустимата площ, определен за Кампания 2015.

 

Отказ от участие

Бенефициентите могат да прекратят участие в схемата, като отбележат в заявлението за подпомагане отказ от схемата. В този случай дължимото финансово подпомагане ще бъде отпуснато на база заявените схеми за директни плащания. Оттегляне от схемата може да бъде направено и след сроковете за подаване на заявления, но не по-късно от 1 декември 2018 г.

 

Ако имате намаление на земеделската площ, която обработвате през 2018 г. в сравнение с 2015 г., когато сте влезли за първи път в Схемата за дребни земеделски стопани, е по- целесъобразно да заявите участие по другите схеми за директни плащания, за които сте допустим, като се откажете от участие в Схемата за дребни земеделски стопани.