Схеми за подпомагане на земеделски стопани, базирани на площ » Съвети в земеделието

юни 15, 2024

Схеми за подпомагане на земеделски стопани, базирани на площ

 

 

Хоризонтално изискване – допустима площ в стопанството от минимум 0.5 ха и минимален размер на парцела от 0.1 ха.

Допустими площи – обработваеми земи, постоянно затревени площи и трайни насаждения.

На заявените за подпомагане площи трябва да се произвежда земеделска продукция, извършва паша или да се поддържат в състояние, което ги прави подходящи за обработване или паша.

 

Земите под угар са допустими за подпомагане, когато върху тях е извършена най-малко една почвена обработка (изораване или дисковане) до 31 май на годината на кандидатстване и максималната височина на тревостоя не надхвърля 0.5 м.

 

Постоянно затревените площи са допустими за подпомагане, когато:

 • на тях има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0.5 м. (за клек и хвойна – независимо от височината), които са с мозаечно разположение;
 • на тях има мозаечно разположени сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени, които заемат не повече от 10 % от общата площ на пасището, след изключване на неподходящите за подпомагане площи;
 • постоянните или временни пасища се използват за паша на пасищни животни, като при заявяването им в ИСАК се следи за гъстота от минимум 0.15 ЖЕ/ха;

 

Коефициентите за преобразуване на животните в животински единици са както следва:

 • бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години и животни от семейство коне на възраст над шест месеца – 1,0 ЖЕ;
 • животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две години – 0,6 ЖЕ;
 • животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца – 0,4 ЖЕ;
 • животни от рода на овцете и козите – 0,15 ЖЕ;
 • свине за разплод > 50 kg – 0,5 ЖЕ;
 • други свине – 0,3 ЖЕ.

 

 • ливадите за косене се поддържат с максимален тревостой от 0.7 м. във всеки момент от годината;
 • на постоянно затревените площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене, е извършена най-малко една от следните дейности: подрязване на тревата и/или премахване на плевели и храсти и/или почистване и обработка с хербициди и в същото време максималният тревостой във всеки момент от годината не трябва да надхвърля 0.35 м.

 

ВАЖНО! Постоянно затревени площи, поддържани чрез косене или подрязване, ще бъдат проверявани за спазване височината на тревостоя, както и за сроковете за извършване на коситба. Проверките ще обхванат поне половината от тези площи.

 

 

Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато:

 • най-малко 70 % от растенията, включени в референтния парцел, са живи (неизсъхнали);
 • почвената повърхност се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване).

 

ВАЖНО! Очертаването и заявяването за подпомагане на площи в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) се извършва само след предварително регистриране на правните основания за ползването им в съответните общински служби „Земеделие“ по местонахождение на имотите. Няма да бъде възможно очертаването на площи над регистрирания размер правни основания.

 

Регистрирането на правни основания се извършва на база следните документи:

 • нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, или решения по чл. 37е, ал. 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
 • договори за аренда или за наем на земеделски земи;
 • договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване;
 • заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
 • заповеди на министъра на земеделието и храните или на кметовете по чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
 • съдебни решения, които заместват актове по т. 1;
 • разрешителни за паша по чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии с включени в тях кадастрални номера или номера по Картата на възстановената собственост на ползваните имоти.

След регистрация на правните основания за всяко землище се определя общият размер на площта, за която всеки ползвател има право за ползване и очертаването на площи по време на кампанията за заявяване в конкретно землище ще бъде ограничено до изчисления размер за конкретния кандидат. За улеснение ще бъдат визуализирани границите на споразуменията по чл. 37в, ал. 4 и 10, в които участва конкретният кандидат, а също така наличните граници на имоти от кадастрална карта и карта на възстановената собственост и обобщена геометрия на свободната площ.