Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци » Съвети в земеделието

юни 15, 2024

Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци

 

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0.5 ха допустими площи със зеленчуци-оранжерийно производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици и/или със зеленчуци-полско производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, кромид лук (зрял), патладжан, моркови, чесън (зрял), картофи.

 

Подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци се предоставя само за следните видове култури в оранжерии: Домати; Пипер; Краставици.

 

Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП. Минималният размер на парцела трябва да е 0.1 ха. Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура.

 

Земеделските стопани получават подпомагане по схемата, ако от заявените площи е получен и реализиран на пазара минимален добив. Размерът на помощта се определя на база допустимите площи, за които има реализиран на пазара среден добив от заявената култура съгласно списъка:

 

Култури

Минимален добив кг/ха

Среден добив кг/ха

Оранжерийно производство:

 

 

Домати

72 000

224 000

Пипер

45 000

85 000

Краставици

81 000

320 000

 

Кандидатите по схемата, които имат площи със сертифицирано биологично производство и/или площи в преход към биологично земеделие, удостоверяват добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство и/или площите в преход към биологично земеделие за съответната култура в размер на 50% от изискваните добиви.

 

Необходимо е да бъдат представени документи, доказващи реализацията на продукцията от съответните култури. Такива документи са:

  1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
  2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Когато кандидатите са търговци и имат обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, в частта „Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци“ – Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.

 

Документите, които ще се използват за доказване на добиви за Кампания 2018 трябва да са издадени в периода 1 февруари 2018 г.-31 януари 2019 г.

 

ВАЖНО! Освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2018 в периода 1 до 31 януари 2019 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“-РА, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.

 

Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30 ха.