Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници » Съвети в земеделието

юни 15, 2024

Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници

 

Допустими за подпомагане по схемата са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече месодайни крави и/или юници с предназначение за производство на месо.

 

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

 

Месодайни крави са кравите на възраст над 24 месеца, които в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ са вписани с предназначение за производство на месо.

 

Юници допустими по схемата са женски говеда на възраст над 8 месеца, които още не са се отелвали и в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ са вписани с предназначение за производство на месо.

 

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
  2. да са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ и да имат отбелязано предназначение „за месо“;
  3. да имат индивидуален паспорт;
  4. да са вписани в регистъра на стопанството.

 

Подсигурете се, че информацията от:

  1. 1. Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ
  2. 2. индивидуалния паспорт
  3. 3. регистъра на стопанството

за съответното заявено за подпомагане животно съвпадат.

 

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва да задържите заявените за подпомагане животни в стопанството си през този период. За Кампания 2018 г. периодът на задържане на животните е от 12 юни (включително) до 30 август (включително) 2018 г. (при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления).

Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.

 

Земеделските стопани трябва да имат регистрирани новородени телета за стопанството, съответстващи на най-малко 0.4 телета на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на 2017 г. до 30 септември на 2018 г. Юниците, заявени за подпомагане по схемата, дори да са родени в цитирания период не могат да бъдат използвани за доказване на изискването за регистрирани новородени телета. Принципът по схемата е, че за всички допустими животни по схемата се получава единен размер на ставката и следователно е логично да се изпълняват еднакви условия. По тази причина изискването за 0.4 телета на допустимо животно е приложимо за всички животни, за които се иска подпомагане като това изискване се изпълнява от телетата от родилите крави.

 

Наличието на новородени телета в стопанството се проверява в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ за периода от 1 октомври 2017 г. до 30 септември 2018 г. По тази причина е препоръчително да не забравите да подадете за регистриране всички новородени телета своевременно.

 

Помощта по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници се изплаща до 250-то допустимо за подпомагане по схемата животно в стопанството. Размерът на помощта по схемата се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които има минимален брой родени и идентифицирани телета.

 

ВАЖНО! Всички новородени телета в стопанството трябва да бъдат идентифицирани и регистрирани.

 

Земеделските стопани, които кандидатстват едновременно по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници и схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол трябва да представят и декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ-РА. В декларацията кандидатите отбелязват броя на приплодите по съответната схема. Декларациите се подават в периода от 5 до 31 октомври 2018 г. в съответната областна дирекция на ДФЗ-РА.