Схема за подпомагане на земеделски стопани за памук » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Схема за подпомагане на земеделски стопани за памук

 

Право на специално плащане за памук имат земеделските стопани, които са спазили следните правила:

  1. имат площи, засети с памук
  2. минималната гъстота на посевите е не по-малко от 8000 бр./дка;
  3. памукът е произведен на територията на страната.

 

Културата памук трябва да бъде прибрана до 30 ноември 2018 г.

 

Земеделските стопани трябва да предоставят:

  1. сертификат, издаден при условията и по ред, определен от Закона за посевния и посадъчния материал, за сортовете, вписани в Сортовата листа на Република България или документ/етикет, издаден от съответната служба на държавата членка, за сортовете вписани в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз – при подаване на заявлението за подпомагане;
  2. сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от културата памук, а когато са производители и преработватели едновременно, могат да предоставят и складови разписки до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“-РА по постоянен адрес на кандидата – физическо лице или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.