Активен фермер » Съвети в земеделието

юни 15, 2024

Активен фермер

 

От кампания 2015 всички кандидат – бенефициенти на директни плащания трябва да отговарят на изискването за активен фермер.

 

В регламента за директните плащания е определен негативен списък от лица, които не са активни земеделски стопани. Това са физическите и юридически лица, които експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих. Към тях, с национално решение на България са прибавени държавните и общински администрации или техни поделения.

 

Лицата от негативния списък ще бъдат признати за активни земеделски стопани, когато докажат едно от следните изисквания:

  • годишният размер на директните плащания е най-малко 5 на сто от общия размер на приходите на лицето;
  • общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко една трета от общия размер на приходите на лицето;
  • основната дейност на юридическите лица, които са търговци и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в Търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност;
  • предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност.

Изискванията за активен фермер не се прилагат по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро.

В допълнените към тези изисквания, със Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) е въведено задължението всички кандидати за директни плащания да бъдат регистрирани като земеделски стопани по чл.7 от закона. Регистрацията се извършва по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители в областната дирекция "Земеделие" ("ОДЗ") по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския производител. На регистрация подлежат ЮЛ, ЕТ и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

 

ВАЖНО! Регистрацията по чл.7 от ЗПЗП не се изисква при кандидатстване само по схеми за Преходна национална помощ.